Cosmetische operatie: wel of niet ziek?

min leestijd
Cosmetische operatie: wel of niet ziek?

Cosmetische operatie: wel of niet ziek?

Tegenwoordig zijn cosmetische ingrepen steeds gebruikelijker. Maagverkleiningen, ooglidcorrecties en andere niet direct noodzakelijke esthetische operaties komen steeds vaker voor. Veel werkgevers worstelen echter met het administreren van dit verzuim. Omdat werknemers veelal zelf kiezen voor een dergelijke operatie veronderstellen leidinggevenden dat de werknemer verlof op moet nemen. Maar klopt dit wel? En wat zegt de wet?

Recht op ziekmelding
De wetgever heeft bepaald dat iedere medewerker het recht heeft om zichzelf ziek te melden. Met andere woorden: de werkgever móet een ziekmelding accepteren. Een medewerker is ook niet verplicht om aan te geven wat de reden van zijn ziekmelding is. In de praktijk blijkt echter dat het gros van de werknemers erg open is richting de werkgever. Sterker nog, werknemers denken vaak dat de werkgever het recht heeft om te weten wat er precies speelt.

Medische indicatie
Niet de werkgever of leidinggevende bepaalt of iemand ziek is. Dat oordeel is voorbehouden aan de bedrijfsarts. Wanneer de bedrijfsarts bepaalt dat er sprake is van een medische indicatie, dan is er sprake van ziekteverzuim. Wanneer de bedrijfsarts bepaalt dat er sprake is van een cosmetische ingreep, dan dienen er verlofdagen te worden opgenomen.

Complicaties na ingreep
Wanneer er sprake is van complicaties ná een cosmetische ingreep en de werknemer niet in staat is om te werken, dan is er wél sprake van legitiem ziekteverzuim. Hierover deed de kantonrechter in Middelburg eerder een uitspraak. Vooraf stond immers niet vast dat er complicaties zouden optreden.

Contact met de bedrijfsarts
In dergelijke gevallen is het altijd belangrijk om als leidinggevende en HR-medewerker goed in contact te blijven met de bedrijfsarts. Niet alleen in het geval van twijfel, maar ook om vast te kunnen stellen of er sprake is van loondoorbetaling bij ziekte.